Poza oczywistym transportem drogą morską, rejon województwa zachodniopomorskiego oferuje zróżnicowaną sieć transportową lądową. Gęstość dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej ulepszonej w regionie w roku 2017 była 9. pośród najwyższych w Polsce. Stan infrastruktury drogowej bezpośrednio wpływa na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, natomiast długość zaplecza komunalnego i technicznego liniowego, a także odsetek korzystających z zaopatrzenia w tę infrastrukturę na Pomorzu Zachodnim są jednymi z najwyższych w Polsce. Przez teren województwa zachodniopomorskiego przebiegają normalnotorowe linie kolejowe o łącznej długości 1 635,9 km. Jest to zatem bardzo dobrze rozbudowany region pod względem transportowym, zarówno wewnątrzkrajowym, jak i zagranicznym.